RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
– RODO informuję, iż:

 

              Administrator danych

Administratorem Państwa danych będzie Firma Doradcza "Konkret" Renata Mączka, ul. Akacjowa 8 M,
32-020 Wieliczka.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Akacjowa 8 M, 32-020 Wieliczka
 2. przez pocztę elektroniczną biuro@konkretpodatki.pl
 3. telefonicznie: 12 359 59 89

 

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z prawem w celu:

 1. świadczenia usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. RODO;
 2. realizacji obowiązku podatkowego, w tym prowadzenia rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO;
 3. na podstawie wyrażonej zgody wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO;
 4. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w tym dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora) z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 16 maja 2019 r. Kodeks cywilny;
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018;
 • ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.-RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych w zakresie usług informatyczne będą podmioty współpracujące z administratorem na podstawie stosownej umowy w celu realizacji tych usług.
Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów z poza obszaru UE

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez czas realizacji zadania do którego zostały zebrane, a następnie w zakresie:

 1. danych związanych z zawarciem umowy cywilno-prawnej przez okres 10 lat
 2. danych finansowych przez okres 6 lat;
 3. korespondencji przez okres 6 lat;
 4. danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej wycofania.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nienastępuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO
  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Zapewniamy, że wszystkie dane osobowe, są przetwarzane przez naszą firmę, zgodnie z zasadami ochrony danych,
a stosowane przez nas programy i zabezpieczenia są najwyższej jakości spełniając wymogi prawne.

Aby podnieść jakość świadczonych przez nas usług na co dzień monitorujemy sposoby przetwarzania
i dostępu do powierzonych nam danych osobowych zarówno przez naszych pracowników jak i osoby współpracujące. Wszyscy nasi pracownicy są przeszkoleni z zasad przetwarzania danych, co stanowi najwyższą formę zabezpieczenia.

Gwarantujemy, że Państwa dane są w dobrych rękach.

 


 

 

REKRUTACJA

 

Informacje ogólne

 • CV z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko ……………..” należy składać  

-          elektronicznie na adres biuro@konkretpodatki.pl

-          Treść zgody do umieszczenia na CV

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez jednostkę Firma Doradcza "Konkret" Renata Mączka, ul. Akacjowa 8M, 32-020 Wieliczka.; w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników KONKRET zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”

 • prosimy o składanie dokumentów bez zdjęć,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 12 miesięcy od momentu otrzymania CV.

 

*ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO)

»